Uwo nkunda ntinya

1010

Ko ntari bumwubahuke, nzotuma ingenzi y’ibirere imurangire umuhora ugana ku mutima umukunda

Ndorera nkwitumire kanyoni keza,
Unjanire utu tujambo tw’ingirakamaro,
Kerebuka ntibwire utarashika,
Ntibakudedaguze ngo uvyibagire notuntura.

Aho ndagutuma si ahandi ncuti y’ikirere,
Ni kuri wa musore aherereye iyo utera uja
Ntumubaze abo ataco bahereza amaboko,
Uramubaza abari ku kivi ni bo bomumenya.

Niwamushikira utangure umundamukiriza.
Azogusubiza nta nzigo agira murundi.
Uti uwuguhoza ku mutima aragutasha
Naho akigutinya arakuguye mu nda.

Urongera uti :
Arakubona akumva akanyamuneza
Ijwi ryawe araryumva agahimbarwa ubudahera
Warengana akagukurikiza amaso
Yumva aho bakuyaga agatega amatwi.
Intwengo yawe ituma iyiwe imwirirwako.

Uraheraheza ugira uti :
Naho akigutinya, 
Ni wamushashara nk’uko abikora uramushikira
Ntuze wigere utinya kumwegera erega agufitiye urukundo
N’utamumenya urabaza ntuzomuyoberwa,
Canke witore mu mutwenzi uzobona uwugutwengera
Uwo ku musase akubera iyisakaye
Rikarenga akubumbatiye
Yitwa Uwagukunze bakamutazira Nkundira.

Sheï

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

9 thoughts on “Uwo nkunda ntinya

  1. 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼

  2. 🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩

  3. C’est juste agréable de vous lire

  4. Just Waoouh, urakiryohoye pe!

  5. Waaouh, urakiryohoye pe!

  6. nturare utabivuze, ivy’ejo bibara ab’ejo!